Kỵ Binh Texas

Texas Rangers(2001)
Status:
Full
Thể loại:
Hành Động
Quốc gia:
Mỹ - Châu Âu,
Diễn viên:
James Van Der Beek,Dylan McDermott,Ashton Kutcher,Randy Travis,Usher Raymond,
Thời lượng:
3136
7.1
Thông tin
Kỵ Binh Texas

Vào thập niên 70, trên lawless biên giới giữa Texas và Mê-hi-cô, các cơ quan thi hành luật pháp lâu đời nhất tại Mỹ được sinh ra: Texas Rangers, những người bền vững trở thành một biểu tượng của niềm vinh dự và valor. It was a time when Mexican banditos were raiding the border, Indian tribes were battling for their traditional lands and settlers were pushing west by the thousands lured by the promise of a new life. Nó đã được một thời gian khi Mexico banditos được raiding các biên giới, Ấn Độ tribes được battling cho đất truyền thống của họ và đã được đẩy settlers tây của hàng ngàn lured của lời hứa của một cuộc sống mới. The rustic country along the Rio Grande River was in chaos as gangs raided farms and family ranches, then took refuge south of the river, beyond the reach of local sheriffs and the US Army. Các mộc quốc gia dọc theo sông Rio Grande được trong chaos như băng nhóm raided trang trại và gia đình, và ranches, sau đó đi về phía Nam refuge sông, vượt ra ngoài phạm vi của địa phương và các sheriffs US Army. Only the Texas Rangers had a chance to turn the tide and bring justice back to the people. Chỉ có Texas Rangers đã có một cơ hội để xoay tide và mang lại công lý cho dân.

Xem Phim Online http://Phim76.Net

One legendary man, Leander McNelly, is chosen to lead a band of unlikely heroes- many of them young, inexperienced men -in a battle with the renegade outlaws who made the Texas frontier the most dangerous place in America. Một trong những huyền thoại "man", Leander McNelly, được chọn để dẫn đầu một ban nhạc của anh hùng không-nhiều người trong số họ trẻ, inexperienced-nam giới trong một trận chiến với những người thực hiện renegade outlaws Texas Frontier nơi nguy hiểm nhất ở Mỹ.

Từ khóa

Kỵ Binh Texas, phim Kỵ Binh Texas, ky binh texas, phim ky binh texas, Texas Rangers, phim Texas Rangers, ky binh texas